top of page

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนเเก่น

The Treasury Museum, Khon Kaen

พิพิธภัณฑ์ขอนแก่น F1.jpg
LINE_ALBUM_ขอนแก่น_๒๒๐๑๒๗_67.jpg

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น

The Treasury Museum,Khon Kaen

           พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ถนนกลางเมือง ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ภายใต้การกำกับดูของกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์โดย์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงที่ราชพัสดุแปลงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย

จังหวัดขอนแก่น (เดิม) เป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้วิวัฒนาการเงินตราไทย  และประวัติศาสตร์เชิงเศรษฐกิจของภาคอีสานผ่านการจัดแสดงนิทรรศการเหรียญกษาปณ์
และเงินตราไทย รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของ
กรมธนารักษ์ โดยเน้นการออกแบบพื้นที่จัดนิทรรศการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
และเทคโนโลยีประกอบการจัดแสดง ภายใต้แนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) ตลอดจนเป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเงินตราไทย และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจภาคอีสานที่ทันสมัย ได้มาตรฐานและสมบูรณ์แบบแห่งแรกในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควบคู่กับการรักษาสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า

หัวเรื่อง 1

LINE_ALBUM_ขอนแก่น_๒๒๐๑๒๗_6.jpg

1. นิทรรศการธนารักษ์พัฒนา

จัดแสดงบทบาทภารกิจสำคัญของกรมธนารักษ์ และพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

1) พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

2) พิพิธบางลำพู

3) พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

4) พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา

5) พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น

6) พิพิธตลาดน้อย

LINE_ALBUM_ขอนแก่น_๒๒๐๑๒๗_31.jpg

2. นิทรรศการเงินตราภาคอีสาน

จัดแสดงเรื่องราวการใช้โลหะตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เงินตราของภาคอีสาน และเรื่องราวการแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าระหว่างอาณาจักรและชนชาติต่าง ๆ รวมทั้ง
เหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน  ประกอบด้วยห้องจัดแสดงนิทรรศการ ห้อง 5 ได้แก่

1) ห้องที่ 1 นาคา ผู้คน และเงินตรา จากตำนานสู่เรื่องราวบนแผ่นดินถิ่นอีสาน

2) ห้องที่ 2 มรดกภูมิปัญญาไทยใต้ผืนดินอีสาน

3) ห้องที่ 3 อาณาจักรล้านช้าง ยุคสมัยของความรุ่งเรืองบนดินแดนลุ่มแม่น้ำโขง

4) ห้องที่ 4 อีสานยุคใหม่ “สยามใหม่” สู่ “ระบบเศรษฐกิจเพื่อการค้า”

5) ห้องที่ 5  อีสาน : จากพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองสู่พื้นที่ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต

3.นิทรรศการเล่าเรื่องเมืองขอนแก่น

จัดแสดงบอกเล่าเรื่องราวเมืองขอนแก่นในยุค 2500 โดยภาครัฐกำหนดให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองหลวงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญและ
เป็นรากฐานการพัฒนาเมืองขอนแก่นมาจนถึงปัจจุบัน และมีแผนจะพัฒนาให้เป็นสมาร์ทซิตี้ (Smart City) ในอนาคต ประกอบด้วยห้องจัดแสดงนิทรรศการ 3 ห้อง ได้แก่

1.ห้องที่ 1 นิราศขอนแก่น

2.ห้องที่ 2 ขอนแก่น รากฐานจากยุค “เมืองหลวงอีสาน” สู่ปัจจุบันและอนาคต “สมาร์ทซิตี้”

3.ห้องที่ 3 แม่นหยังน้อ “สมาร์ทซิตี้”
 

LINE_ALBUM_ขอนแก่น_๒๒๐๑๒๗_15.jpg

1. นิทรรศการธนารักษ์พัฒนา

จัดแสดงบทบาทภารกิจสำคัญของกรมธนารักษ์ และพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแล

รับผิดชอบของกรมธนารักษ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

1) พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

2) พิพิธบางลำพู

3) พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

4) พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา

5) พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น

6) พิพิธตลาดน้อย

LINE_ALBUM_ขอนแก่น_๒๒๐๑๒๗_6
LINE_ALBUM_ขอนแก่น_๒๒๐๑๒๗_9
LINE_ALBUM_ขอนแก่น_๒๒๐๑๒๗_10
LINE_ALBUM_ขอนแก่น_๒๒๐๑๒๗_5
LINE_ALBUM_ขอนแก่น_๒๒๐๑๒๗_7
LINE_ALBUM_ขอนแก่น_๒๒๐๑๒๗_8

2. นิทรรศการเงินตราภาคอีสาน

จัดแสดงเรื่องราวการใช้โลหะตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เงินตราของภาคอีสาน และเรื่องราวการแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าระหว่างอาณาจักรและชนชาติต่าง ๆ รวมทั้ง
เหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน  ประกอบด้วยห้องจัดแสดงนิทรรศการ 5 ห้อง ได้แก่

LINE_ALBUM_ขอนแก่น_๒๒๐๑๒๗_30
LINE_ALBUM_ขอนแก่น_๒๒๐๑๒๗_41
LINE_ALBUM_ขอนแก่น_๒๒๐๑๒๗_55

ห้องที่ 1 นาคา ผู้คน และเงินตรา จากตำนานสู่เรื่องราวบนแผ่นดินถิ่นอีสาน

จัดแสดงวีดิทัศน์เรื่องราวตำนาน และยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าถึงการค้นพบโลหะมีค่าใต้แผ่นดินอีสาน

LINE_ALBUM_ขอนแก่น_๒๒๐๑๒๗_56
LINE_ALBUM_ขอนแก่น_๒๒๐๑๒๗_55

ห้องที่ 2 มรดกภูมิปัญญาไทยใต้ผืนดินอีสาน

จัดแสดงเงินตราสมัยทวารวดี รวมทั้งตัวอย่างหลักฐานทางโบราณคดีสมัยวัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมเขมรบนแผ่นดินอีสาน

LINE_ALBUM_ขอนแก่น_๒๒๐๑๒๗_77
LINE_ALBUM_ขอนแก่น_๒๒๐๑๒๗_76

ห้องที่ 3 อาณาจักรล้านช้าง ยุคสมัยของความรุ่งเรืองบนดินแดนลุ่มแม่น้ำโขง

จัดแสดงเงินตราท้องถิ่นภาคอีสานตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านช้าง จนถึงเงินตราสมัยรัชกาลที่ 4

LINE_ALBUM_ขอนแก่น_๒๒๐๑๒๗_21
LINE_ALBUM_ขอนแก่น_๒๒๐๑๒๗_22

ห้องที่ 4 อีสานยุคใหม่ “สยามใหม่”           สู่ “ระบบเศรษฐกิจเพื่อการค้า”

จัดแสดงเหรียญกษาปณ์ของไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 – 8

LINE_ALBUM_ขอนแก่น_๒๒๐๑๒๗_1
LINE_ALBUM_KKC_๒๒๐๑๒๗_77
LINE_ALBUM_ขอนแก่น_๒๒๐๑๒๗_2

ห้องที่ 5  อีสาน : จากพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองสู่พื้นที่ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต

จัดแสดงเหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึกของไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 9 – 10

3. นิทรรศการเล่าเรื่องเมืองขอนแก่น

จัดแสดงบอกเล่าเรื่องราวเมืองขอนแก่นในยุค 2500 โดยภาครัฐกำหนดให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองหลวงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญและ
เป็นรากฐานการพัฒนาเมืองขอนแก่นมาจนถึงปัจจุบัน และมีแผนจะพัฒนาให้เป็นสมาร์ทซิตี้ (Smart City) ในอนาคต ประกอบด้วยห้องจัดแสดงนิทรรศการ 3 ห้อง ได้แก่

LINE_ALBUM_พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จ.ขอนแก่น_๒๒๐๑๒๗_43
LINE_ALBUM_พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จ.ขอนแก่น_๒๒๐๑๒๗_42

ห้องที่ 1 นิราศขอนแก่น

จัดแสดงวีดิทัศน์ย้อนอดีตความศิวิไลซ์ของเมืองขอนแก่นในยุค 2500

435A1275-F69B-45AB-B5C3-A0EBABDF05BF-L0-001
LINE_ALBUM_พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จ.ขอนแก่น_๒๒๐๑๒๗_38
LINE_ALBUM_พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จ.ขอนแก่น_๒๒๐๑๒๗_33
04C0589D-0525-419F-A55C-6A1ABF715AF1-L0-001

ห้องที่ 2 ขอนแก่น รากฐานจากยุค “เมืองหลวงอีสาน” สู่ปัจจุบันและอนาคต “สมาร์ทซิตี้”

จัดแสดงเรื่องราวบ้านเมืองและผู้คนในเมืองขอนแก่นในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

LINE_ALBUM_พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จ.ขอนแก่น_๒๒๐๑๒๗_49
52E7B766-8C70-426E-8909-BC6218289741-L0-001

ห้องที่ 3 แม่นหยังน้อ “สมาร์ทซิตี้”

จัดแสดงเรื่องราวบ้านเมืองและผู้คนในเมืองขอนแก่นในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

            วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น. 

            วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 18.00 น.

            *ปิดให้บริการทุกวันจันทร์ เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์

             หมายเลขโทรศัพท์ : 093 – 1246914

             ผ่านเว็บไซต์ e-museume :https://trdmuseumkhonkaen.treasury.go.th/home/

             Facebook Page : พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น

             Instagram : treasurymuseumkk

             Email: treasury.kk64@gmail.com


             เข้าชมฟรี  จนกว่าจะประกาศเปลี่ยนแปลง

เวลาทำการ

           

ช่องทางการติดต่อ

อัตราค่าเข้าชม

พูดคุยกับเรา

Thanks for submitting!
bottom of page