top of page

พิพิธตลาดน้อย

The Treasury Museum, Talad Noi

พิพิธตลาดน้อย ตั้งอยู่เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยกรมธนารักษ์ได้พัฒนา
และปรับปรุงที่ราชพัสดุให้เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้
ด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนย่านตลาดน้อย ตลอดจนจัดแสดง
ภารกิจของกรมธนารักษ์ โดยมอบหมายในกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
เป็นหน่วยงานในการดำเนินการบริการจัดการพิพิธภัณฑ์และพื้นที่
โดยมีกำหนดการจัดพิธีเปิด “พิพิธตลาดน้อย”

ตลาดน้อยภายใน01.png
LINE_ALBUM_ตลาดน้อย_๒๒๐๑๒๗_17.jpg
LINE_ALBUM_ตลาดน้อย_๒๒๐๑๒๗_4
LINE_ALBUM_ตลาดน้อย_๒๒๐๑๒๗_3_1
LINE_ALBUM_ตลาดน้อย_๒๒๐๑๒๗_10_0
LINE_ALBUM_ตลาดน้อย_๒๒๐๑๒๗_12_0
LINE_ALBUM_ตลาดน้อย_๒๒๐๑๒๗_6_0

วัดกาลหว่าร์

LINE_ALBUM_ตลาดน้อย_๒๒๐๑๒๗_3
LINE_ALBUM_ตลาดน้อย_๒๒๐๑๒๗_3

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย

ศาลเจ้าโรงเกือก

LINE_ALBUM_ตลาดน้อย_๒๒๐๑๒๗_0
LINE_ALBUM_ตลาดน้อย_๒๒๐๑๒๗_0

ศาลเจ้าโจวซือกง

LINE_ALBUM_ตลาดน้อย_๒๒๐๑๒๗_1
LINE_ALBUM_ตลาดน้อย_๒๒๐๑๒๗_1

 วัดอุภัยราชบํารุง ตลาดน้อย

LINE_ALBUM_ตลาดน้อย_๒๒๐๑๒๗_2
LINE_ALBUM_ตลาดน้อย_๒๒๐๑๒๗_2
LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_22

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_22

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_18

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_18

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_19

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_19

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_12

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_12

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_13

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_13

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_15

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_15

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_10

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_10

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_8

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_8

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_9

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_9

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_5

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_5

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_6

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_6

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_3

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_3

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_1

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_1

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_22

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_22

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_18

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_18

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_19

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_19

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_12

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_12

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_13

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_13

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_15

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_15

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_10

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_10

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_8

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_8

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_9

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_9

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_5

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_5

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_6

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_6

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_3

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_3

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_1

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_1

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_22

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_22

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_18

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_18

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_19

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_19

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_12

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_12

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_13

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_13

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_15

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_15

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_10

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_10

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_8

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_8

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_9

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_9

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_5

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_5

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_6

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_6

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_3

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_3

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_1

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_1

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_22

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_22

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_18

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_18

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_19

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_19

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_12

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_12

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_13

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_13

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_15

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_15

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_10

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_10

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_8

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_8

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_9

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_9

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_5

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_5

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_6

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_6

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_3

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_3

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_1

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_1

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_22

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_22

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_18

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_18

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_19

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_19

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_12

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_12

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_13

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_13

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_15

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_15

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_10

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_10

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_8

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_8

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_9

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_9

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_5

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_5

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_6

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_6

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_3

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_3

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_1

LINE_ALBUM_Talad Noi_๒๒๐๑๒๗_1

พร้อมให้เข้าชม เร็วๆ นี้

ช่องทางการติดต่อ

เวลาทำการ

กองส่งเสริมเเละพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์
เลขที่ 4 ซ.รามบุตรี ถ.เจ้าฟ้า เเขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เบอร์โทรศํพย์ 02-2820236

พูดคุยกับเรา

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. 

(ปิดให้บริการวันวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Thanks for submitting!
bottom of page