top of page
Treasury_Logo22.png
Bureau of Grand National Treasure's Museums

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน  (Bureau of Grand National Treasure)

     สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

มีภารกิจบริหารจัดการทรัพย์สินมีค่า โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล อนุรักษ์ เก็บรักษา

จัดแสดง และเผยแพร่เกี่ยวกับทรัพย์สินมีค่า นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการบริหารจัดการ  พิพิธภัณฑ์ในความดูแลรับผิดชอบ จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย พิพิธบางลำพู พิพิธภัณฑ์เหรียญ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา 

   ทั้งนี้ มีการจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญเพื่อส่งเสริมการสะสมเหรียญ โดยมีการจำหน่ายผ่านร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (Museum Shop) ประจำหน่วยแต่ละพิพิธภัณฑ์ และช่องทางออนไลน์ (E-commerce) ให้กับผูสนใจซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

Follow us

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
bottom of page